Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Saopštenja

Obavještenje povjeriocima

Saopštenja 12.05.2016 10:39 0

Datum: 11.05.2016. godine

Broj: L01-10/2016

Na osnovu člana 117 zakona o bankama Republike Srpske („ Službeni glasnik republike Srpske“ broj: 44/03, 74/04, 116/11, 5/12, i 59/13) likvidacioni upravnik Banke Srpske a.d. Banjaluka – u likvidaciji daje sljedeće:

O B A V J E Š T E NJ E

Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj: 01-504-2/16 od 10.05.2016. godine pokrenut je postupak likvidacije u Banci Srpske a.d. Banjaluka u (daljem tekstu: Banka).

Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, prijave svoja potraživanja prema Banci, likvidacionom upravniku, Aleja svetog Save 61 Banjaluka.

Povjerioci su dužni prijave svojih potraživanja dostaviti u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Obrazac za prijavu potraživanja

Obrazac za prijavu potraživanja latinica

Obrasci se mogu popunjavati na jezicima koji su u službenoj upotrebi u BiH.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema Banci da ih bez odlaganja izvrše.

Likvidacioni upravnik

Petar Mićić