Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Vijesti

JAVNA PRODAJA IMOVINE BANKE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

Saopštenja 20.04.2018 09:25 0

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

St 121495 17 St

Datum: 18.04.2018.godine

 

Na osnovu člana 155., 156., 160. i 166. Zakona o stečaju Službeni glasnik RS, br.16/2016, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka od 14.09.2017. godine i 11.04.2018. godine i  odluke Odbora povjerioca od 30.10.2017. godine i 23.03.2018 godine, stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 18.04.2018. godine oglašava

 

 

JAVNU PRODAJU IMOVINE BANKE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

 

 

Izlaže se prodaji imovina Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka:

A) PUTEM PRVOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

 

I NEKRETNINE

 

1.  Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Derventa k.o. Živinice u ZK broj 8, na parceli k.č. 155/2, oznaka nekretnine Pokućnica njiva VI klase u površini od 301 m2 i k.č. 156, oznaka nekretnine Pokućnica, dvorište, njiva V klase, kuća i zgrade ukupne površine od 599 m2, vlasništvo Banke 1/1 bez tereta, a u naravi čini stambeni objekat sa uređenim zemljištem u Ulici Vukovarska bb u Derventi, bruto površine objekta od 162 m2, korisne površine objekta od 122 m2 sa pripadajućim zemljištem od 900 m2 procijenjene vrijednosti od

68.875,00 KM.

2.   Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Bileća, k.o. SP Bileća  ZK 1522 na parceli 53/39 oznaka nekretnina I- dvorište, II - stambena zgrada na parceli br. 53/39 zgrada i dvorište površine od 628 m2, udio 1/1, tip suvlasništvo Banke, a u naravi čini stambeni objekat prvi sprat gdje su smještena dva stana što ukupno čini 145,74 m2 i to jednosoban stan na prvom spratu u tlocrtu označen kao 1-3 i jednosoban stan na prvom spratu na tlocrtu označen kao 1-4 i garsonjera u prizemlju površine 35,36 m2 na tlocrtu označena kao PR-2 sa zajedničkim pravom korištenja zemljišta, a procijenjene vrijednosti nekretnina od

64.294,00 KM.

 

3.  Nekretnina poslovni objekat- prostor evidentiran u RUGIP Područna jedinica Bijeljina, k.o. Bijeljina 2, ZK 12450 na parceli br. 3154/2 u Ulici kneginje Milice, oznaka nekretnine poslovna zgrada u privredi površine 41 m2 svojina 1/1 Banke, sa teretima po ugovoru o poklonu nekretnina uknjiženo kao pravo doživotnog uživanja na nekretninama prema Ugovoru OPU br. 281/08, a u naravi čini poslovni objekat- prostor, samostalan, korisne površine od 33,40 m2 procijenjene vrijednosti od

31.396,00 KM.

4. Nekretnine upisane u knjigu uloženih ugovora o otkupu-prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, list broj 430, područna jedinica Istočno Sarajevo, opština Istočna Ilidža, katastarska opština Dobrinja, Istočno Sarajevo, vlasništvo Banke, izgrađene na katastarskoj parceli 3538/3, posjedovni list br. 921 u Ulici srpskih vladara 15, broj ulaza 15, spratnost –prizemlje u površini 21,69 m2, a u naravi čini poslovno kancelarijski prostor u prizemlju stambeno poslovne zgrade procijenjene vrijednosti od

21.365,00 KM.

II POKRETNE STVARI

Oprema

MAŠINE

Redni broj

Inv.broj

Naziv

Jed.mjere

Količina

Procijenjena vrijednost u KM

Cijena sa PDV-om

1

20108

Mješalica za beton

kom

1

400,00

468,00

2

20109

Mašina za izdužno i poprečno rezanje

kom

1

250,00

292,50

OPREMA

Redni broj

Inv.broj

Naziv

Jed.mjere

Količina

Procijenjena vrijednost u KM

Cijena sa PDV-om

1

20103

nosači polica, visine 180 sm

set

1

250,00

292,50

2

20104

svjetleća reklama 70x70x15cm

kom

3

900,00

1.053,00

3

20105

svjetleća reklama 15x70x400cm

kom

3

300,00

351,00

4

20106

kalupi za vibracioni sto-ručna izrada VS1

set

1

400,00

468,00

5

20107

kalupi za vibracioni sto-ručna izrada VS2

set

1

500,00

585,00

6

8837

Uokvirivanje uputstava za rad, nikl ram 48x91

kom

9

72,00

84,24

7

5534

Mac Book (laptop)

kom

1

185,00

216,45

8

5522

Apple iPad 2 64GB 3G

kom

1

200,00

234,00

9

9432

Bušilica čekić Makita HR 2470

kom

1

90,00

105,30

10

11193

Brojačica novca

kom

1

1.500,00

1.755,00

B) PUTEM DRUGOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

 

Izlažu se prodaji pokretne stvari i to:

VOZILA I POLJOPRIVREDNE MAŠINE

Redni broj

Naziv

J.mjere

Količina

Prodajna vrijednost

1

Kombi VW Transporter 251-otpad

kom

1

994,50

2

Kosa IMT DMK 1.05 za motokultivator- u viđenom stanju

kom

1

936,00

3

Plug  IMT DMK za motokultivator- u viđenom stanju

kom

1

234,00

C) PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

I  NEKRETNINE

 

1. Poslovna zgrada Banke u Banjaluci sa garažom u podrumu i opremom u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, izgrađena 2008. godine, upisano u:

Ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 8.488.621,78 KM.

 

2. Poslovna zgrada Banke sa opremom u Ulici Bosanska 25 Bihać,

za prodajnu cijenu od 1.975.499,09 KM.

 

3. Banjsko rekreativni centar Srpske Toplice (Šeher) u Ulici od Zmijanja Rajka 391, naselje Srpske Toplice, Banjaluka, upisano u

za prodajnu cijenu od 2.713.629,00 KM.

Koncesiju na vodoizvorište termomineralnih voda ima BRC Miroslav Zotović.

U skladu sa odlukom Skupštine povjerilaca od 11.04.2018. godine utvrđeni su uslovi za prodaju objekta i zemljišta BRC Šeher i kupac treba da ispunjavanja sljedeće uslove:

1)         da ima registrovanu banjsko rekreacionu i/ili rehabilitacionu djelatnost

2)         da je sposoban za investiranje (da posjeduje adekvatan bonitet)

3)         da ima odluku organa upravljanja za kupovinu predmetne nekretnine pod datim uslovima prodaje

4)         da se kupac obavezuje da će odmah po ulasku u posjed podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole i izradi projektne dokumentacije

5)         da se kupac ograniči da u roku od godinu dana od dobijanja građevinske dokumentacije započne radove na stavljanju objekta u funkciju i investira sredstva u privođenju namjeni,

6)         da predmetnu nekretninu ne može otuđiti u periodu od 5 godina, te

7)         da zaposli potreban broj radnika nakon puštanja objekta u funkciju,

8)         kupac je dužan da tri dana prije licitacije dostavi dokumentaciju pod tačkom 1, 2 i 3 sa dokazom o uplaćenom depozitu.

4. Poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovne zgrade St+P+3 koja je sagrađena na parceli 944/2, naziv parcele nova zgrada, način korištenja kuća i zgrada površine 262 m2 upisana u posjedovni list broj 329, k.o. Petrovac-grad, Ulica Bosanska bb u Bosanskom Petrovcu, u površini od 85,80 m2, sa pripadajućim suvlasničkim dijelom zemljišta koje pripada zgradi i pripadajućim dijelom uređaja i opreme u toj zgradi, procijenjene vrijednosti 77.649,00 KM sa opremom u poslovnom prostoru po specifikaciji Tabela broj 4, procijenjene vrijednosti 11.296,35 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 88.945,35 KM.

5. Poslovni prostor u prizemlju zgrade P+3+M, koja je sagrađena na parceli 23-90/2, naziv parcele stambeno poslovna zgrada sa dvorištem površine 383 m2 upisana u posjedovni list br. 2002, k.o. Bosanska Krupa, u Ulici 511 Slavne brdske brigade, Bosanska Krupa, etažno vlasništvo u površini 188,93 m2, a sastoji se od kancelarije neto površine 19,11 m2, 12,11 m2, prostorije za arhiva 9,24 m2, šalter sala površine 97,82 m2, čajna kuhinja površine 16,19 m2, hodnik površine 12,92 m2, drugi hodnik površine 5,04 m2, treći hodnik površine 5,98 m2 i wc površine 4,07 m2, a u naravi čini poslovno uslužni prostor sa pripadajućim suvlasničkim dijelom zemljišta koje pripada zgradi i pripadajućim dijelom uređaja i opreme u toj zgradi procijenjene vrijednosti 219.159,00 KM, sa opremom u poslovnom prostoru po specifikaciji Tabela broj 5, procijenjene vrijednosti 14.110,20 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 233.269,20 KM.

6. Poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovne zgrade P+2, koja je sagrađena na parceli k.č. 1019/1, naziv parcele grad površine 4.949 m2, upisana u posjedovni list br. 174, k.o. Ključ I, u Ulici Branilaca BiH, Ključ, etažni vlasnik lokala broj 1,2,3 u površini od 78m2, sa pripadajućim suvlasničkim dijelom zemljišta koje pripada zgradi i pripadajućim dijelom uređaja i opreme u toj zgradi, a u naravi čini korisnu površinu poslovnog prostora površine 70,40 m2 procijenjene vrijednosti u iznosu od 81.664,00 KM, sa opremom u poslovnom prostoru po specifikaciji Tabela broj 6, procijenjene vrijednosti 17.462,25 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 99.126,25 KM.

 

7. Poslovno administrativni objekat i pripadajuće zemljište u Ulici branilaca BiH bb u Ključu, k.o. Ključ, upisano u PL broj 1950, k.č. 856, naziv parcele: pilana, način korištenja poslovna zgrada u privredi i dvorište i k.č. 857 naziv parcele: pilana, način korištenja poslovna zgrada u privredi i dvorište, ukupne površine 1.554 m2, objekat ukupne korisne površine od 1.591 m2 sa dvorištem, predstavljaju 1/1 posjed i vlasništvo Banke, prodaje se po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 290.216,00 KM

 

8. Kuća sa dvorištem u Trebinju, k.o. SP Gorica, ZK 74,  na parceli 710/6 oznaka nekretnine kuća sa dvorištem u površini od 750m2, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, a u naravi čini stambeni objekat korisne površine od 311,80 m2 sa zemljištem. Objekat se prodaje u faktičkom stanju na dan prodaje po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 73.580,00 KM.

9. Zemljište u Trebinju SP Gorica, ZK 2050, na parceli 710/1 oznaka nekretnine Ržani do: šuma, u površini od 28.981 m2 vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, a u naravi čini potencijalno građevinsko zemljište izvan gradskih zona, trenutno neuredni krš po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 289.810,00 KM.

 

10. Objekat za tov pilića sa ekonomskim dvorištem i njivom, Srbac, k.o. SP Inađol, ZK 179, na parceli 125/4, u površini 6.087 m2, a u naravi čini objekat za tov pilića korisne površine od 726,51 m2, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, procijenjene vrijednosti od 88.297,00 KM, odnosno

za prodajnu cijenu od 88.297,00 KM.

 

11. Poslovna zgrada, ekonomsko dvorište u Prijedoru, adresa Svale bb, k.o. SP Prijedor, u ZK 35, na parceli 742/28, u površini 1.350 m2, a u naravi čini poslovni objekat korisne površine 466,00 m2 i dvorište, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, procijenjene vrijednosti od 239.989,00 KM.

Oprema u objektu po specifikaciji Tabela broj 7, procijenjene vrijednosti 8.705,97 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 248.694,97 KM.

12. Stambeni objekat i pripadajuće zemljište Prijedor u Ulici Petra Mećave broj 7, k.o. SP Prijedor,  ZK 6857, na parceli 285/1, oznaka nekretnine zemljište pod kućom i dvorište, porodična stambena zgrada P+1, površina 290 m2, a u naravi čini stambeni objekat sa uređenim zemljištem, ukupne korisne površine od 240,50 m2, vlasništvo Banke 1/1,  procijenjene vrijednosti od 142.880,00 KM, odnosno

za prodajnu cijenu od 142.880,00 KM

II POKRETNE STVARI

Izlažu se prodaji pokretne stvari i to:

A) VOZILA I POLJOPRIVREDNE MAŠINE

UKUPNO 14.625,00 KM

R.B.

Naziv

J.mjere

Količina

Prodajna vrijed.KM

1

Traktor Rakovica 65- u dobrom stanju, nema dokumentaciju o registraciji

kom

1

7.605,00

2

Sijačica IMT 634.454- u viđenom stanju

kom

1

4.212,00

3

Laktofriz za hlađenje, 800 l – u viđenom stanju

kom

1

1.404,00

4

Laktofriz za grijanje, 800 l – u viđenom stanju

kom

1

1.404,00

B) OSTALA OPREMA                                                                              UKUPNO 480.210,71 KM

1. Lokacija matična zgrada Banke

R.B.

Naziv opreme u viđenom stanju

J. mjere

Količina

Prodajna vrijed.KM

1

Kućište, monitor, tastatura i miš različitih proizvođača i karakteristika

komplet

25

6.797,20

2

Kućišta različitih proizvođača i karakteristika

kom

182

52.053,30

3

Laptop i Notebook različitih proizvođača i karakteristika

kom

7

2.515,50

4

Monitori različitih proizvođača i karakteristika

kom

152

12.583,35

5

Skeneri i štampači različitih karakteristika i proizvođača

kom

92

16.040,70

6

Telefoni različitih karakteristika i proizvođača

kom

210

6.277,05

7

VIDEO KONFERENCIJA POLYCOM

kom

2

3.042,00

8

PULTNA BLAGAJNA RSH 2000

kom

3

3.159,00

9

Televizori različitih karakteristika i proizvođača

kom

28

8.950,50

10

UPS različitih karakteristika

kom

117

20.837,70

11

Brojačice novca različitih proizvođača i karakteristika

kom

80

103.837,50

12

UV lampe za otkrivanje falsifikata različitih proizvođača i karakteristika

kom

50

2.533,05

13

Plastifikatori različitih proizvođača i karakteristika

kom

25

1.111,50

14

EUROCHECKER 593E

kom

18

3.100,50

15

Vezačice novca različitih proizvođača i karakteristika

kom

5

6.552

16

Kalkulatori

kom

72

1.808,15

17

Mrežna oprema (router, switch, usb modem, čitač kartica) različitih klarakteristika i proizvođača

kom

121

31.344,30

18

Kamere, alarmne centrale, senzori pokreta, sirene za alarm različitih proizvođača i karakteristika

kom

284

13.969,80

19

Video nadzor ,DVR kamere  i alarmni sistem ,senzori,sirena

komplet

2

1.228,50

20

Elektronske table za kursnu listu

kom

7

4.960,80

21

Reklame banke-svijetleće

kom

29

1.439,10

22

Razno (frižider, foto aparat, tastature, DVD, pojačalo, radio, šporet, muzička linija,  rešo, veš mašina, bušilica, kauč, fotelja i drugo)

kom

259

8.938,80

UKUPNO:

313.080,30

2.  Lokacija Jošavka, Čelinac

R.B.

Naziv opreme u viđenom stanju

J.mjere

Količina

Prodajna vrijed. KM

1

Stolice i fotelje različitih veličina i materijala

kom

220

11.978,46

2

Ormari različitih veličina i materijala

kom

161

14.238,90

3

Sefovi, kase, ručne kasete i blagajne

kom

87

45.922,50

4

Reklame banke

kom

47

2.145,78

5

Bankomati

kom

18

40.950,00

6

Mašina za brojanje i sortiranje novca

kom

2

2.047,50

7

Štampači, različitih proizvođača i karakteristika

kom

13

4.024,80

8

Radni sto i ladičari- različitih dimenzija

kom

137

8.470,80

11

Rack ormari različitih dimenzija

kom

11

2.024,10

12

Protivpožarni aparati

kom

34

3.018,60

13

Sitni namještaj (vješalice, kante za kišobrane i smeće, držači novčanica, i drugo)

kom

42

902,67

14

Razno (kuhinjski elementi, pult, zidne police, staklene stijene, usisivač, radijator, kliješta, video nadzor, posude za novac, grijalice, taburei, ventilatori, lopate, i drugo)

kom

178

29.165,74

UKUPNO:

 

 

164.889,86

3. Lokacija Šeher

R.B.

Naziv opreme u viđenom stanju

J.mjere

Količina

Prodajna vrijed  KM

1

Namještaj- sto, trosjed, vitrina, ugaona garnitura

kom

9

234,00

2

Rashladna vitrina

kom

3

409,50

3

Tv, dvd, muz.linija,el.šporet, veš mašina, frižider, TA peć)

kom

15

327,60

4

Razno- stubovi, kolica

kom

79

731,25

UKUPNO:

1.702,35

4. Lokacija Bijeljina

R.B.

Naziv opreme u viđenom stanju

J.mjere

Količina

Prodajna vrijed.KM

1

El.šporet, frižider, TV i mašina za suđe

kom

5

257,40

2

Komoda i regal

kom

2

280,80

UKUPNO:

538,20

A) UKUPNO A+B                                                                                                       494.835,71 KM.

USLOVI PRODAJE

1. Procijenjena vrijednost imovine predstavlja početnu prodajnu cijenu ispod koje se imovina neće prodati na prvom javnom nadmetanju- licitaciji.

2. Na drugom javnom nadmetanju-licitaciji nova prodajna cijena iznosi 90% od procijenjene vrijednosti za nekretnine, a za pokretne stvari 80% od procijenjene vrijednosti i to je najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati na drugoj licitaciji.

3. Na trećem javnom nadmetanju-licitaciji, nova prodajna cijena može biti niža od procijenjene vrijednosti i to:

i to je najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati na trećoj licitaciji.

4. U utvrđenoj prodajnoj cijeni opreme sadržan je PDV.

5. Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez pružanja bilo kakvih garancija o nedostacima na imovini i stečajni upravnik ne odgovora za nedostatake koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji i neće se primate nikakve reklamacije.

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u raspoloživu prodajnu dokumentaciju za nekretnine i stvari svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova u prostorijama Banke u Banjaluci ulica Aleja Svetog Save br. 61 i skladištu u Jošavci bb, opština Čelinac, a na drugim lokacijama izvan Banjaluke uz dogovor sa odgovornim licem - kontakt telefon 051/245-168, 065/ 522-219.

7. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene svake stvari koja se licitira, a najviše 50.000 KM po jednom predmetu, a sa naznakom rednog broja imovine i nazivom imovine za koju se uplaćuje depozit.

8. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun Banka Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju  broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka najkasnije tri radna dana prije održavanja licitacije. Kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije. Kupac nekretnine BRC Šeher je dužan da tri radna dana prije licitacije dostavi traženu dokumentaciju sa dokazom o uplaćenom depozitu.

9. U skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.gl. RS broj 54/17 od 06.06.2017. godine) učesnik u licitaciji je dužan potpisati Izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

10.  Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji.

11. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije dana 28.05.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda Banjaluka, Gundulićeva 128.

12.  Javna prodaja putem usmenog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.

13.  Stečajni upravnik sprovodi postupak prodaje imovine i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

14.  Nakon, zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ponuđačima, osim prva tri rangirana ponuđača, vratiće se depozit odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od javnog nadmetanja.

15.  Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine je 30 dana, a za pokretne stvari je 15 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na račun Banka Srpske a.d. Banja Luka –u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka.

16.  Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30, odnosno 15 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

17.  Ukoliko kupac, u ostavljenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača - kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

18.  Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji za pokretne stvari u roku od 8 dana, a za nekretnine u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Banka Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

19.  Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene kupoprodaje nema nikakvih obaveza prema kupcu za prodatu imovinu i ne prihvataju se bilo kakve reklamacije o istoj. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

20.  Oglas o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci i u dnevnim listovima „Glas Srpske”, „Dnevni avaz“ i web stranicama Banke Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju -WEB: www.bankasrpske.ba i Privredne komore RS, www.komorars.ba i Privredne komore BiH, www.komorabih.ba

Stečajni upravnik

Mirjana Golić

 

PRILOG: TABELE - LICITACIJE 3