Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Vijesti

JAVNI POZIV ZA PONUDE ZA ZAKUP

Saopštenja 24.07.2019 14:50 0

Banka Srpske a.d. Banjaluka u stečaju

St 121495 17 St

Datum: 19.07.2019. godine

 

Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca Banke Srpske a.d. Banjaluka u stečaju od 19.07.2019. godine stečajni upravnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

Za dostavljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Banjaluci

Predmet javnog poziva je zakup poslovnog prostora za potrebe smještaja Banke Srpske a.d. Banjaluka u stečaju gdje bi se obavljale radne aktivnosti vezane za sprovođenje stečajnog postupka.

S tim u vezi pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da dostave ponude za zakup poslovnog prostora.

Poslovni prostor je potrebno da se nalazi u Banjaluci.

Uslovi koje poslovni prostor treba da zadovoljava su sljedeći:

Način plaćanja režijskih troškova i usluga čišćenja će biti definisan Ugovorom o zakupu.

Ponuda mora da sadrži minimalno sljedeće podatke o ponuđaču:

Fizičko lice- ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i kontakt telefon, te izjava data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci u ponudi, uključujući i prethodno navedene, tačni i istiniti.

Pravno lice- fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ili ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni organ u u BiH ovjeren od strane nadležnog organa, ime lica ovlaštenog za zastupanje, ime kontakt osobe, adresa i telefon kontakt lica.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača treba dostaviti na adresu Banke Srpske a.d. Banjaluka u stečaju, Aleja Svetog Save 61, Banjaluka, sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora –NE OTVARATI“.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje su stigle najkasnije 30 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslate, neće biti uzete u razmatranje i iste će biti vraćene na adresu ponuđača neotpakovane.

Odbor povjerilaca će komisijski otvoriti ponude, konstatovati da li blagovremeno pristigle ponude zadovoljavaju tražene tehničke, pravne i druge kriterijume.

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Banka Srpske a.d. Banjaluka u stečaju zadržava pravo da ne prihvati ponudu koja u finansijskom, funkcionalnom, upotrebnom, estetskom ili bilo kojem drugom smislu nije primjerena Banci.

ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI UGOVORA

Ponuda koja će se dostaviti od strane Ponuđača treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom javnom pozivu, na način i u formi kako je to utvrđeno. U suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Stečajni upravnik će komisijski nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude, te nakon pravosnažnosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka, kao i prava i obaveze ugovornih strana.

Alternativne ponude nisu dozvoljene.

NAKNADNA POJAŠNJENJA I DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđač može od Banke tražiti pojašnjenje vezano za predmetni poziv na adresi Banke Srpske a.d. Banjaluka u stečaju, Aleja Svetog Save 61, Banjaluka ili na broj telefona 051/245-000.

Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom javnom pozivu.

 

Stečajni upravnik

dr Goran Radivojac