Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Vijesti

PRODAJA NEKRETNINA

Saopštenja 28.10.2019 14:42 0

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

St 121495 17 St

Datum: 07.10.2019.godine

 

Na osnovu člana 155., 156., 160. i 166. Zakona o stečaju Službeni glasnik RS, br.16/2016, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka od 26.07.2017. godine i 11.04.2018. godine i  odluke Odbora povjerioca od 26.07.2019. godine, stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 07.10.2019. godine oglašava

 

JAVNU PRODAJU IMOVINE BANKE SRPSKE a.d. u stečaju PUTEM   LICITACIJE

USMENOG JAVNOG NADMETANJA  I PRIKUPLJANJA PONUDA U ZATVORENIM KOVERTAMA

Izlaže se prodaji imovina Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka:

A)    PUTEM PRVOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poslovni objekat mlina , naselje OBRIJEŽ, BILJELJINA. Predmet prodaje je poslovna zgrada u privredi površine 67m², dio objekta P+1+M, dio objekta P+2, dio objekta P+0, te njiva 4. klase površine 158m², parcela broj 262/4, zk ul. broj 125, procijenjene vrijednosti 24.790,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  procijenjene vrijednosti od 24.790,00 KM.

B)    PUTEM PRVOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poslovni objekat restoran-ribnjak i ostali pomoćni objekti, pripadajuće i ostalo zemljište, Kalenderovci Gornji, Derventa, upisani  u Zk uložak broj 1 k.o. Kalenderovci, parcele broj 1037, TUČELJAK, šuma 4. klase površine 2.171m², broj 1038 TUČELJAK, kuća i zgrade površine 115,TUČELJAK ribnjak  površine 390m², TUČELJAK dvorište površine 500m², TUČELJAK pašnjak 4.752m², parcela broj 1039, TUK pašnjak 3.183m², parcela broj 1040, TUK jaz 540m², BGP 190,5m² KP 153m², ribnjak 390m², ukupno zemljište 11.651m², procijenjene vrijednosti 137.611,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  procijenjene vrijednosti od 137.611,00 KM.

C)    PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Stambeno poslovni objekat i pripadajuće zemljište, ulica Milana Šarca bb, Sokolac. Predmet prodaje je stambeno-poslovni slobodnostojeći objekat površine BGP 685,00 m² KP 537,00 m² i pripadajuće zemljište 510,00 m², upisan zk ul. Broj 21 k.o. SOKOLAC, parcela broj 1297, Spratnost objekta Su+P+1+M, procijenjene vrijednosti  61.670,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 30.835,00 KM.

D)    PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Zemljište, krak ulice Save Vujinovića Žuće bb, Srbac. Predmet prodaje je zemljište površine 5.000 m² upisano u zk ul. 490 k.o.- S/P SRBAC, parcela broj 96/28, procijenjene vrijednost 35.000,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 17.500,00 KM.

E)     PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Objekat za tov pilića sa pripadajućim zemljištem, ulica Nožičko bb, Nožičko, Srbac. Predmet prodaje je objekat za tov pilića bruto površine 720m², ukupne površine zemljišta 5.200m², upisano u zk ul. 177. k.o. Nožičko, broj parcele 236 (n.p.) odnosno 322/1 (s.p.), procijenjene vrijednosti 99.210,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 49,605,00 KM.

F)     PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poljoprivredno i ostalo zemljište, Mišin Han bb, Banjaluka. Predmet prodaje je Zemljište i to: parcela broj 598/2 KUĆIŠTE SA DVORIŠTEM; Kućište sa dvorištem površine 180 m², parcela broj 398 ORANICA Luka; Oranica, površine 1.880 m², parcela broj 444/1, ORANICA Tetova; Oranica, površine 1.660 m², parcela broj 598/1, ŠLJIVIK KOD KUĆE; Šljivik, površine 170 m², parcela broj 598/3 ORANICA Dugare; Oranica površine 9.200 m², parcela broj 646/1 ORANICA Bujadnica; Oranica, površine 6.780 m², parcela broj 646/2, ŠIKARA Bujadine; Šikara, površine 1.700 m²,parcela broj 873 ORANICA Nasipovac; Oranica, površine 3.480 m², parcela broj 875, ORANICA Nasipovac; Oranica, površine 8.700 m², parcela broj 905/1 ORANICA Vilinac; Oranica, površine 6.320 m², parcela broj 905/2, ŠIKARA Vilinac; Šikara, površine 1.500 m², parcela broj 923, ORANICA, Oranica, površine 5.260 m², parcela broj 932, ORANICA; Oranica, površine 6.300 m², parcela broj 952, ORANICA Igralište; Oranica, površine 5.190 m², parcela broj 1984/2 ORANICA Glumare; Oranica, površine 6.060 m², parcela broj 444/2 ORANICA Tetova; Oranica, površine 1.670 m², parcela broj 992/5, Prepelica; Oranica, površine 1.750 m², parcela broj 992/21 Prepelica; Oranica, površine 950 m²,  ukupne površine 68.750 m², u suvlasništvu sa 1/5dijela Banka Srpske- u stečaju (13.750 m²), upisano u zk ul. 225 k.o. SP IVANJSKA, procijenjene vrijednosti 20.625,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 10.313,00 KM.

G)    PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Zemljište, Zupci, zaseok Kraj bb, TREBINJE. Predmet prodaje je zemljište ukupne površine 2.880 m², i to: parcela 1327/2 površine 1.080 m² i parcela 1329/2 površine 1.800 m², upisane u zk ul. 1917 k.o. SP ZUPCI, procijenjene vrijednosti 5.760,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 2.880,00 KM.

H)    PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Zemljište, ulica: produžetak ulice Cetinjska bb, Koran, PALE. Predmet prodaje je zemljište:

Zk uložak 1652 k.o. SP PALE, parcela broj 2612/7, Zlokos i Omare, oranica površine 310 m², sa ½ dijela u vlasištvu Banka Srpske a.d.- u stečaju,

Zk uložak 1653 k.o. SP PALE, parcela broj 2926/616, Koran, Pašnjak, površine 4.500 m² i parcela broj 2926/617, Koran, Šuma,  površine 1.000 m², sa ½ dijela u vlasištvu Banka Srpske ,

Zk uložak 511 k.o. SP PALE , parcela broj 2926/114, Strana, Livada, površine 13.290 m²; parcela broj  2926/115, Koran, Livada, površine 5.500 m²; parcela broj 2926/859, Špic, Livada, površine 1.786 m²; parcela broj  2926/860, Špic, Livada, površine 1.998 m²; parcela broj 2926/861, Strana, Oranica, površine 1.570 m²; parcela broj 2926/862, Strana, Pašnjak, površine 1.930 m²; parcela broj 2926/863, Strana, Livada, površine 8.420 m²; parcela broj 2926/864, Strana, Šuma, površine 7.400 m²; parcela broj  2926/1046, Strana, Oranica, površine 1.080 m²; parcela broj  2926/1329, Špic, Livada, površine 666 m²; sa ¹/¹² dijela u vlasištvu Banka Srpske , procijenjene vrijednosti 39.250,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 19.625,00 KM.

I)       PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poslovni objekti u privredi kombinovane gradnje sa pripadajućim zemljištem,  Brezičani bb, Prijedor, i to: Skladište boja i lakova, BGP 216 m²; Diskont, BGP 482 m²; višenamjenska hala BGP 7.917 m²; Uprava BGP 1.605 m²; Portirnica BGP 32m²; Garaža i radionice BGP 413 m²; Radionica BGP 275 m²; Autoservis BGP 1.040 m²; Pomoćne radionice 448m²; Trafostanica BGP 20 m²; upisane u :

z.k. uložak broj 5787 k.o. Prijedor, parcela broj 414/461, Poslovna zgrada poslovna zgrada, površine 7.917 m²; parcela broj 414/267, Poslovna zgrada i ekonomsko dvorište, površine 47.240 m²; parcela broj 414/462, Poslovna zgrada površine 482 m²; parcela broj 414/463, Poslovna zgrada, površine 216 m²,

z.k. uložak broj 7511 k.o. Prijedor, pravo suvlasništva etažnih vlasnika na pripadajućem zemljištu upisanio u z.k. uložak broj 7511 k.o. Prijedor,

z.k. uložak 7513 k.o. Prijedor, parcela broj 406/8 E-PR-2, Sklonište za ljudstvo, u suterenu zgrade, površine 70.76 m²; Sklonište, površine 70 m²,

z.k. uložak 7514 k.o. Prijedor, parcela broj 406/8 E-PR-3, Poslovni prostor u prizemlju zgrade, ukupne površine 565,72 m²; Poslovni prostor, površine 565 m²,

z.k. uložak 7515 k.o. Prijedor, parcela broj 406/8 E-PR-4, Poslovni prostor na spratu zgrade, površine 730 m²; Poslovni prostor, površine 730 m²,

zajedno sa nepokretnostima prodaju se i pokretnosti koje se nalaze u objektu i to: putničko vozilo VOLKSWAGEN 19E god. proizvodnje 1986., mješalica za beton, mašina za uzdužno i poprečno rezanje, kalupi za vibracioni sto-ručna izrada VS1, kalupi za vibracioni sto-ručna izrada VS2 sve pokretne stvari ukupno procijenjene vrijednosti  2.913,00 KM,

odnosno ukupno procijenjene vrijednosti 6.184.943,00 KM (nepokretnosti+pokretnosti)

Na ovoj licitaciji imovina (nepokretnosti+pokretnosti) se ne može prodati ispod vrijednosti od 3.092.477,00 KM.

J)       PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poljoprivredno zemljište, Zbilje bb, VISOKO, Zk uložak broj 300.k.o. Zbilje, parcela broj 73, površine, 1.811 m², vlasništvo Banka Srpske a.d.- u stečaju 1/6 dijela  površine 301,80 m², procijenjene vrijednosti 3.320,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 1.600,00 KM.

K)    PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Stambeni objekat, pripadajuće i ostalo zemljište, Zbilje bb, VISOKO, Zk uložak 301, k.o. Zbilje, parcela broj 199, luka, njiva 3. klase, površine 1.318 m², parcela broj 197, luka: pomoćna zgrada 4 voćnjak 3. klase 0 gradilište 2 stambena zgrada 1 pomoćna zgrada 3 dvorište 0, površine 1.167 m² i parcela broj 198, LUKA; njiva 4. klase 0, površine 381 m², sa udjelom u vlasništvu 1/12 dijela u vlasništvu Banka Srpske a.d.- u stečaju, procijenjene vrijednosti u iznosu od 9.802,75 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 4.902,00 KM.

L)     PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Stambena dupleks jedinica sa pripadajućim zemljištem, Ulica Serdar Janka Vukotića broj 15, Pale, Z.k.  uložak broj 5277, k.o. Pale grad, parcela broj 615/15, površine 550 m², udio u vlasništvu Banka Srpske a.d.u stečaju sa ½  dijela, procijenjene vrijednosti 62.976,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 31.488,00 KM.

M)   PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Stambeni objekat, pripadajuće i ostalo zemljište, Suha bb, BRATUNAC, Zk uložak broj 28, k.o. SP SUHA, parcela broj 575/2, UAI strgača u AII kuća na k.č. 575/2, Livada, površine 881 m², vlasništvo Banka Srpske a.d.-u stečaju 1/1 dijela, procijenjene vrijednosti 89.790,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 44.895,00 KM.

N)    PUTEM  ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Stambeni objekat bruto površine 162 m² sa uređenim zemljištem ukupne površine 900 m², u Ulici  Vukovarska bb, Derventa, upisano u Z.k. uložak broj 8 k.o. Živinice, parcele: broj 155/2, POTKUĆNICA; Njiva 6. klase, površine površine 301 m² i broj 156, POTKUĆNICA; Dvorište Njiva 5.  klase Kuća i zgrade, površine 599 m², vlasništvo Banka Srpske a.d.-u stečaju 1/1 dijela, procijenjene vrijednosti 68.875,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 22.730,00 KM.

 

O)    PUTEM  ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Stambeni objekat, dio prizemlja, površine 35 m², prvi sprat površine 145.74 m², sa pripadajućim       dijelom zemljišta, Ulica Srpske vojske bb, Bileća, upisane u Z.k. uložak broj 1522, parcela broj 53/39, oznaka nekretnine I-Dvorište; II-Stambena zgrada na parceli br. 53/39; ZGRADA I DVORIŠTE, površine 628 m², vlasništvo Banka Srpske a.d.-u stečaju 1/1 dijela, u naravi čini stambeni objekat prvi sprat gdje su smještena dva stana što ukupno čini 145,74 m² i to jednosoban stan na prvom spratu na tlocrtu označe kao 1-4 i garsonjera u prizemlju površine 35,36 m² na tlocrtu označena kao PR-2 sa zajedničkim pravom korištenja zemljišta,  procijenjene vrijednosti 64.294,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 21.218,00 KM.

P)     PUTEM  ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poslovni objekat-samostalan poslovni prostor, površine 41m², Ulica Kneginje Milice iza broja 34, Bijeljina, Z.k. uložak 12450 k.o. Bijeljina 2, na parceli broj 3154/2, označena kao POSL.ZG. U PRIVREDI, površine 41 m² vlasništvo Banka Srpske a.d.-u stečaju 1/1 dijela sa teretima po ugovoru o poklonu nekretnine uknjiženo pravo doživotnog uživanja na nekretninama prema Ugovoru OPU br. 281/08, procijenjene vrijednosti 31.396,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 10.360,00 KM.

Q)    PUTEM  ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poslovno-kancelarijski prostor, nekretnine upisane u knjigu uloženih ugovora o otkupu-prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, list broj 430, područna jedinica Istočno Sarajevo, opština Istočna Ilidža, katastarska opština Dobrinja, Istočno Sarajevo, vlasništvo Banke, izgrađene na katastarskoj parceli 3538/3, u Ulici srpskih vladara 15, broj ulaza 15, spratnost –prizemlje u površini 21,69 m2, a u naravi čini poslovno kancelarijski prostor u prizemlju stambeno poslovne zgrade procijenjene vrijednosti 21.365,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 7.050,45 KM.

R)    PRODAJA  ŠESTI PUT, PONUDOM U ZATVORENIM KOVERTAMA I JAVNIM NADMETANJEM

Objekat za tov pilića sa pripadajućim zemljištem, Inađol bb Srbac, površina objekta 758 m², Zk uložak broj 179 k.o.SP INAĐOL , na parceli broj 125/4 površine 6.087 m2, vlasništvo Banka Srpske a.d.-u stečaju 1/1 dijela, procijenjene vrijednosti 88.297,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 20.310,00 KM

S)     PRODAJA  ŠESTI PUT, PONUDOM U ZATVORENIM KOVERTAMA I JAVNIM NADMETANJEM

Poslovno-administrativni objekat, površine objekta 2.012 m², izgrađenom na Z.k. uložak broj 284 k.o. Ključ I , parcela broj 751 površine zemljišta 1 475 m², vlasništvo Banka Srpske a.d.-u stečaju 1/1 dijela, procijenjene vrijednosti 290.216,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 66.750,00 KM.

Napomena: objekat je devastiran i nije u upotrebnom stanju.

 

USLOVI PRODAJE:

 

1)                  Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u raspoloživu prodajnu dokumentaciju za nekretnine svakog radnog dana u vremenu od 12:00 do 14:00 časova u prostorijama Banke u Banjaluci ulica Aleja Svetog Save br. 61, a razgledanje nekretnina moguće uz prethodan dogovor sa odgovornim licem - kontakt telefon 051/245-041, 065/539-607.

2)                  Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene cijene nekretnine koja se licitira, a najviše 50.000 KM po jednoj nekretnini, a sa naznakom rednog slova nekretnine i nazivom nekretnine za koju se uplaćuje depozit.

3)                  Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun Banka Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka najkasnije dva  dan prije održavanja licitacije. Kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid na dan održavanja licitacije.

4)                  U skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.gl. RS broj 54/17 od 06.06.2017. godine) učesnik u licitaciji je dužan potpisati Izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

5)                  Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji.

6) Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije dana 06.11.2019. godine (srijeda) sa početkom u 13 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda Banjaluka, Gundulićeva 128.

7)                  Imovina oglašena pod R i S prodavaće se predočavanjem ponuda u zatvorenim kovertama na dan licitacije uz dokaz o uplati depozita. Nakon konstatovanja najbolje ponude pristupiće se javnom nadmetanju sa početnom vrijednošću od najbolje ponude. Sve ostalo vrijedi kao u opštim uslovima.

8)                  Javna prodaja putem usmenog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.

9)                  Stečajni upravnik sprovodi postupak prodaje imovine i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

10)              Nakon, zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ponuđačima, osim prva tri rangirana ponuđača, vratiće se depozit odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od javnog nadmetanja, na račun sa koga je uplata izvršena.

11)              Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine je 30 dana od dana uručenja zaključka o prodaji. Uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na račun Banka Srpske a.d. Banja Luka –u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka.

12)              Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana uručenja tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

13)              Ukoliko kupac, u ostavljenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača - kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

14)              Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji za nekretnine u roku od 10 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Banka Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana.

15)              Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene kupoprodaje nema nikakvih obaveza prema kupcu za prodatu imovinu i ne prihvataju se bilo kakve reklamacije o istoj. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

Stečajni upravnik