Pretraga

Mapa sajta Kontakt Latinična verzija

» Početna stranica » Dobrodošli » Saopštenja » Vijesti

JAVNA PRODAJA IMOVINE BANKE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Saopštenja 21.01.2020 08:53 0

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

St 121495 17 St

Datum: 14.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 155., 156., 160. i 166. Zakona o stečaju Službeni glasnik RS, br.16/2016, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka od 11.12.2019. godine i odluke Odbora povjerioca od 27.12.2019. godine, stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 14.01.2020. godine oglašava

 

JAVNU PRODAJU IMOVINE BANKE SRPSKE a.d.-u stečaju

PUTEM LICITACIJE USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Izlaže se prodaji imovina Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka:

A)    PUTEM PRVOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Građevinsko zemljište, Krak ulice I Kuljanska bb, Kuljani, Banjaluka,list nepokretnosti 1185/1 k.o. Kuljani, k.č. broj 198/12,ROSULJE, njiva 6. klase, površine 548 m² i k.č. 198/16, ROSULJE, njiva 5. klase površine 627 m².

Procijenjena vrijednost  k.č. broj 198/12 je 9.590,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  od 4.800,00 KM.

Procijenjena vrijednost  k.č. broj 198/16 je 10.973,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  od 5.500,00 KM.

 

B)    PUTEM DRUGOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poslovni objekat mlina, naselje OBRIJEŽ, BILJELJINA. Predmet prodaje je poslovna zgrada u privredi površine 67m², dio objekta P+1+M, dio objekta P+2, dio objekta P+0, te njiva 4. klase površine 158m², parcela broj 262/4, zk ul. broj 125, procijenjene vrijednosti 24.790,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 8.300,00 KM.

C)    PUTEM DRUGOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poslovni objekat restoran-ribnjak i ostali pomoćni objekti, pripadajuće i ostalo zemljište, Kalenderovci Gornja Derventa, upisani u Zk uložak broj 1 k.o. Kalenderovci, parcele broj 1037, TUČELJAK, šuma 4. klase površine 2.171m², broj 1038 TUČELJAK, kuća i zgrade površine 115,TUČELJAK ribnjak  površine 390m², TUČELJAK dvorište površine 500m², TUČELJAK pašnjak 4.752m², parcela broj 1039, TUK pašnjak 3.183m², parcela broj 1040, TUK jaz 540m², BGP 190,5m² KP 153m², ribnjak 390m², ukupno zemljište 11.651m², procijenjene vrijednosti 137.611,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 46.000,00 KM.

D)    PUTEM ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Stambeno poslovni objekat i pripadajuće zemljište, ulica Milana Šarca bb, Sokolac. Predmet prodaje je stambeno-poslovni slobodnostojeći objekat površine BGP 685,00 m² KP 537,00m² i pripadajuće zemljište 510,00m², upisan zk ul. Broj 21 k.o. SOKOLAC, parcela broj 1297, Spratnost objekta Su+P+1+M, procijenjene vrijednosti  61.670,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 9.500,00 KM.

 

 

E)     PUTEM ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Zemljište, krak ulice Save Vujinovića Žuće bb, Srbac. Predmet prodaje je zemljište površine 5.000 m² upisano u zk ul. 490 k.o.- S/P SRBAC, parcela broj 96/28, procijenjene vrijednost 35.000,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 5.300,00 KM.

F)     PUTEM ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Objekat za tov pilića sa pripadajućim zemljištem, ulica Nožičko bb, Nožičko Srbac. Predmet prodaje je objekat za tov pilića bruto površine 720m², ukupne površine zemljišta 5.200m², upisano u zk ul. 177. k.o. Nožičko, broj parcele 236 (n.p.) odnosno 322/1 (s.p.), procijenjene vrijednosti 99.210,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod  vrijednosti od 15.000,00 KM.

G)    PUTEM ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poljoprivredno i ostalo zemljište, Mišin Han bb, Banjaluka. Predmet prodaje je Zemljište i to: parcela broj 598/2 KUĆIŠTE SA DVORIŠTEM; Kućište sa dvorištem površine 180m², parcela broj 398 ORANICA Luka; Oranica, površine 1.880m², parcela broj 444/1, ORANICA Tetova; Oranica, površine 1.660 m², parcela broj 598/1, ŠLJIVIK KOD KUĆE; Šljivik, površine 170 m², parcela broj 598/3 ORANICA Dugare; Oranica površine 9.200m², parcela broj 646/1 ORANICA Bujadnica; Oranica, površine 6.780m², parcela broj 646/2, ŠIKARA Bujadine; Šikara, površine 1.700m²,parcela broj 873 ORANICA Nasipovac; Oranica, površine 3.480 m², parcela broj 875, ORANICA Nasipovac; Oranica, površine 8.700m², parcela broj 905/1 ORANICA Vilinac; Oranica, površine 6.320 m², parcela broj 905/2, ŠIKARA Vilinac; Šikara, površine 1.500 m², parcela broj 923, ORANICA, Oranica, površine 5.260 m², parcela broj 932, ORANICA; Oranica, površine 6.300 m², parcela broj 952, ORANICA Igralište; Oranica, površine 5.190m², parcela broj 1984/2 ORANICA Glumare; Oranica, površine 6.060m², parcela broj 444/2 ORANICA Tetova; Oranica, površine 1.670 m², parcela broj 992/5, Prepelica; Oranica, površine 1.750m², parcela broj 992/21 Prepelica; Oranica, površine 950m², ukupne površine 68.750m², u suvlasništvu sa 1/5dijela Banka Srpske- u stečaju (13.750m²), upisano u zk ul. 225 k.o. SP IVANJSKA, procijenjene vrijednosti 20.625,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 3.100,00 KM.

H)    PUTEM ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Zemljište, Zupci, zaseok Kraj bb, TREBINJE. Predmet prodaje je zemljište ukupne površine 2.880 m², i to: parcela 1327/2 površine 1.080m² i parcela 1329/2 površine 1.800m², upisane u zk ul. 1917 k.o. SP ZUPCI, procijenjene vrijednosti 5.760,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 900,00 KM.

I)       PUTEM ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Zemljište, ulica: produžetak ulice Cetinjska bb, Koran, PALE. Predmet prodaje je zemljište:

Zk uložak 1652 k.o. SP PALE, parcela broj 2612/7, Zlokos i Omare, oranica površine 310m², sa ½ dijela u vlasištvu Banka Srpske a.d.- u stečaju,

Zk uložak 1653 k.o. SP PALE, parcela broj 2926/616, Koran, Pašnjak, površine 4.500m² i parcela broj 2926/617, Koran, Šuma,  površine 1.000m², sa ½ dijela u vlasništvu Banke Srpske,

Zk uložak 511 k.o. SP PALE , parcela broj 2926/114, Strana, Livada, površine 13.290m²; parcela broj       2926/115, Koran, Livada, površine 5.500m²; parcela broj 2926/859, Špic, Livada, površine 1.786m²; parcela broj  2926/860, Špic, Livada, površine 1.998m²; parcela broj 2926/861, Strana, Oranica, površine 1.570m²; parcela broj 2926/862, Strana, Pašnjak, površine 1.930m²; parcela broj 2926/863, Strana, Livada, površine 8.420m²; parcela broj 2926/864, Strana, Šuma, površine 7.400m²; parcela broj  2926/1046, Strana, Oranica, površine 1.080m²; parcela broj  2926/1329, Špic, Livada, površine 666m²; sa ¹/¹² dijela u vlasištvu Banka Srpske , procijenjene vrijednosti 39.250,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 6.000,00 KM.

J)       PUTEM ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Poslovni objekti u privredi kombinovane gradnje sa pripadajućim zemljištem,  Brezičani bb, Prijedor, i to: Skladište boja i lakova, BGP 216m²; Diskont, BGP 482 m²; višenamjenska hala BGP 7.917m²; Uprava BGP 1.605m²; Portirnica BGP 32m²; Garaža i radionice BGP 413 m²; Radionica BGP 275m²; Autoservis BGP 1.040m²; Pomoćne radionice 448m²; Trafostanica BGP 20m²; upisane u :

z.k. uložak broj 5787 k.o. Prijedor, parcela broj 414/461, Poslovna zgrada poslovna zgrada, površine 7.917m²; parcela broj 414/267, Poslovna zgrada i ekonomsko dvorište, površine 47.240 m²; parcela broj 414/462, Poslovna zgrada površine 482m²; parcela broj 414/463, Poslovna zgrada, površine 216m²,

z.k. uložak broj 7511 k.o. Prijedor, pravo suvlasništva etažnih vlasnika na pripadajućem zemljištu upisanio u z.k. uložak broj 7511 k.o. Prijedor,

z.k. uložak 7513 k.o. Prijedor, parcela broj 406/8 E-PR-2, Sklonište za ljudstvo, u suterenu zgrade, površine 70.76 m²; Sklonište, površine 70m²,

z.k. uložak 7514 k.o. Prijedor, parcela broj 406/8 E-PR-3, Poslovni prostor u prizemlju zgrade, ukupne površine 565,72 m²; Poslovni prostor, površine 565m²,

z.k. uložak 7515 k.o. Prijedor, parcela broj 406/8 E-PR-4, Poslovni prostor na spratu zgrade, površine 730m²; Poslovni prostor, površine 730m²,

ukupno procijenjene vrijednosti 6.182.030,00 KM

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 1.546.000,00 KM.

 

K)    PUTEM ČETVRTOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Stambena dupleks jedinica sa pripadajućim zemljištem, Ulica Serdar Janka Vukotića broj 15, Pale, Z.k.  uložak broj 5277, k.o. Pale grad, parcela broj 615/15, površine 550m², udio u vlasništvu Banke Srpske a.d.u stečaju sa ½  dijela, procijenjene vrijednosti 62.976,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 9.500,00 KM.

 

L)     PUTEM  PETOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Stambeni objekat, dio prizemlja, površine 35m², prvi sprat površine 145.74m², sa pripadajućim       dijelom zemljišta, Ulica Srpske vojske bb, Bileća, upisane u Z.k. uložak broj 1522, parcela broj 53/39, oznaka nekretnine I-Dvorište; II-Stambena zgrada na parceli br. 53/39; ZGRADA I DVORIŠTE, površine 628m², vlasništvo Banka Srpske a.d.-u stečaju 1/1 dijela, u naravi čini stambeni objekat prvi sprat gdje su smještena dva stana što ukupno čini 145,74 m² i to jednosoban stan na prvom spratu na tlocrtu označe kao 1-4 i garsonjera u prizemlju površine 35,36m² na tlocrtu označena kao PR-2 sa zajedničkim pravom korištenja zemljišta,  procijenjene vrijednosti 64.294,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 6.429,00 KM.

USLOVI PRODAJE:

1)                  Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u raspoloživu prodajnu dokumentaciju za nekretnine svakog radnog dana u vremenu od 12:00 do 14:00 časova u prostorijama Banke u Banjaluci ulica Aleja Svetog Save br. 61, a razgledanje nekretnina moguće uz prethodan dogovor sa odgovornim licem - kontakt telefon 051/245-041, 065/539-607.

2)                  Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene cijene nekretnine koja se licitira, a najviše 50.000 KM po jednoj nekretnini, a sa naznakom rednog slova nekretnine i nazivom nekretnine za koju se uplaćuje depozit.

3)                  Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun Banka Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka najkasnije dva dana prije održavanja licitacije. Kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid na dan održavanja licitacije.

4)                  U skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.gl. RS broj 54/17 od 06.06.2017. godine) učesnik u licitaciji je dužan potpisati Izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

5)                  Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji.

6) Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije dana 18.02.2020. godine (utorak) sa početkom u 13 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda Banjaluka, Gundulićeva 128.

7)                  Javna prodaja putem usmenog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.

8)                  Stečajni upravnik sprovodi postupak prodaje imovine i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

9)                  Nakon, zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ponuđačima, osim prva tri rangirana ponuđača, vratiće se depozit odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od javnog nadmetanja, na račun sa koga je uplata izvršena.

10)              Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine je 30 dana od dana oglašavanja zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda. Uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na račun Banka Srpske a.d. Banja Luka –u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka.

11)              Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana uručenja tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

12)              Ukoliko kupac, u ostavljenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača - kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

13)              Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji za nekretnine u roku od 10 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Banka Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana.

14)              Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene kupoprodaje nema nikakvih obaveza prema kupcu za prodatu imovinu i ne prihvataju se bilo kakve reklamacije o istoj. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

Stečajni upravnik